Govt. Resolutions - Yashvantrao Chavan Mukt Vasahat Awaas Yojana

Sr. No
Subject
Gr Date
Download
1 विमुक्त जाती भटक्या जमाती या घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेमध्ये सुधारणा. 08-03-2019
2 विमुक्त जाती भटक्या जमाती या घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेमध्ये सुधारणा 24-01-2018
3 विमुक्त जाती भटक्या जमाती या घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविणेबाबत 12-08-2014
4 विमुक्त जाती भटक्या जमाती या घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविणेबाबत. 27-12-2011