Govt. Resolutions - Pandit Dindayal Land Purchase yojana (PDU)

Sr. No
Subject
Gr Date
Download
1 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना अंतर्गत इतर प्रवर्गाचे लाभार्थीकरीता निधी मंजूर करणेबाबत. 10-01-2019
2 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत आर्थिक व भौतिक उद्दिष्टाबाबत. 02-02-2019
3 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत सन 2018-19 करीता जिल्हानिहाय उद्दिष्ट आवास सॉफ्ट प्रणालीवर निश्चित करणेबाबत. 15-03-2019
4 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत संवर्ग बदलून मिळणेबाबत. 01-04-2019
5 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंअंतर्गत संवर्ग बदलून मिळणेबाबत 22-04-2019
6 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत सन 2016-17 या आर्थिक वर्षातील निधी सन 2017-18 या वर्षातील लाभार्थ्यांसाठी खर्च करण्यास मान्यता देणेबाबत 03-11-2018
7 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत. 14-11-2018
8 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत सन 2016-17 चे उद्दिष्टाबाबत. 09-10-2018
9 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांच्या लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या शासकीय जमिनी मुल्यविरहीत उपलब्ध करून देण्याबाबत. 02-08-2018
10 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत सन 2016-17 चे उद्दिष्टाबाबत. 06-08-2018
11 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत जिल्हानिहाय उद्दिष्टाबाबत. सन-2016-17 06-07-2018
12 सिंधुदुर्ग जिल्हयातील पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजना सन 2016-17 अंतर्गत प्राप्त् उद्दिष्ट व अनुदान सन 2017-18 करीता वापरण्यास मंजूरी मिळणेबाबत. 07-06-2018
13 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत. 26-06-2018
14 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनाअंतर्गत मार्गदर्शन मिळणेबाबत. 28-06-2018
15 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गतच्या प्रगतीबाबतची माहिती पाठविणेबाबत 28-06-2018
16 सन 2018-19 करीता पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी योजना अंतर्गत उद्दिष्ट मिळणेबाबत 05-05-2018
17 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेच्या अनुषंगाने 08-05-2018
18 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना – मार्गदर्शनबाबत. 09-04-2018
19 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत. 18-04-2018
20 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत. 01-03-2018
21 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना-मार्गदर्शन 18-03-2018
22 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत 15-02-2018
23 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत 28-08-2017