Govt. Resolutions - Shabri Awaas Yojana

Sr. No
Subject
Gr Date
Download
1 शबरी आदिवासी घरकुल योजना सन 2017-18 ते 2019-20 व पारधी आवास योजना सन 2017-18 30-07-2018
2 शबरी आदिवासी घरकुल योजना सन 2017-18 ते 2019-20 व पारधी आवास योजना सन 2017-18. 25-07-2018
3 शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रातील लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न् मर्यादा वाढविण्याबाबत. 03-11-2017
4 ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये झाल्यानंतर शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासंदर्भात कारावयाच्या कार्यवाहीबाबत. 10-07-2017
5 ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये झाल्यानंतर शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासंदर्भात कारावयाच्या कार्यवाहीबाबत. 01-07-2017
6 शबरी आदिवासी घरकुल योजने अंतर्गत घरकुलाकरिता द्यावयाच्या अनुदानाबाबत 06-01-2017
7 शबरी आदिवासी घरकुल योजनेत ग्रामीण क्षेत्रातील घरकुलाच्या संदर्भात सुधारणा करणेबाबत. 28-06-2016
8 शबरी आदिवासी घरकुल योजनेत ग्रामीण क्षेत्रातील घरकुलाच्या संदर्भात सुधारणा करणेबाबत. 15-03-2016
9 शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी असलेली दारिद्रय रेषेच्या खालील लाभार्थी असण्याची अट अपंग लाभार्थ्यांसाठी शिथिल करण्याबाबत. 05-01-2016
10 राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना घरकुल उपलब्ध् करुन देण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या “शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतंर्गत” ग्रामीण भागातील घरकुलांच्या किंमतीत वाढ करण्याबाबत. 07-08-2014
11 आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना घरकुल उपलब्ध् करुन देण्यासाठी “शबरी आदिवासी घरकुल योजना” राबविण्याबाबत. 28-03-2013