Govt. Resolutions - Encroachment regularization

Sr. No
Subject
Gr Date
Download
1 ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनार्थ केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करावयाच्या धोरणांतर्गत संगणकीय प्रणालीवरील नोंदीबाबत करावयाची कार्यवाही. 25-01-2019
2 ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनार्थ केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करावयाच्या धोरणांतर्गत संगणकीय प्रणालीवरील नोंदीबाबत करावयाची कार्यवाही. 24-12-2018
3 ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनार्थ केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करावयाच्या धोरणांतर्गत संगणकीय प्रणालीवरील नोंदीबाबत 19-11-2018
4 सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना. 20-08-2018
5 ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील मिळकतींवर कर आकारणी करुन वसुली करणेबाबत. 18-07-2016
6 सर्वांसाठी घरे-2022 या धोरणाची प्रभावीअंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेलीअतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत. 16-02-2018