Govt. Resolutions - Pardhi Awaas Yojana

Sr. No
Subject
Gr Date
Download
1 पारधी विकास कार्यक्रम व आदिम जमाती विकास कार्यक्रम या खालील मंजुर केलेल्या घरकुलांना शबरी आदिवासी घरकुल योजनेप्रमाणे अनुदान देण्याबाबत. 07-06-2017
2 पारधी विकास कार्यक्रमाखाली मंजूर केलेली घरकुले शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचे निकषानुसार बांधण्याबाबत. 27-05-2016
3 सन 2014-15 या आर्थिक वर्षाकरीता पारधी विकास कार्यक्रमांसाठी मांजुर केलेला निधी सन 2015-16 मध्ये खर्य करण्यास मान्यता देण्याबाबत 30-01-2016