Govt. Resolutions - Atal Awaas Yojana - Gramin

Sr. No
Subject
Gr Date
Download
1 अटल बाधांकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगारांना घरबांधणीनांतर घरापोटी खरेदी केलेली जमीन व तदअनुषंगिक बाबींसाठी झालेल्या खर्चार्ची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणेबाबत. 07-02-2019
2 अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य देणेबाबत. 14-01-2019