Govt. Resolutions - Modi Awaas Yojana

Sr. No
Subject
Gr Date
Download
1 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांच्या मानधनात सुधारणा करणेबाबत. 19-10-2023
2 मोदी आवास घरकुल योजनेअंतर्गत सन 2023-24 च्या उदिष्टाबाबत. 09-10-2023
3 विभागाचे नाव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग शीर्षक राज्यात इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी "मोदी आवास" घरकुल योजना राबविण्याबाबत. 27-09-2023
4 राज्यात इतर मागास प्रवगातील लाभार्थ्यांसाठी “मोदी आवास” घरकुल योजना राबववण्याबाबत. 28-07-2023