Govt. Resolutions - Aadim Awaas Yojana

Sr. No
Subject
Gr Date
Download
1 सन 2018-19 करीता आदिम जमातीचा दिकास या राज्य योजनेंतर्गत आदिम जमातीच्या कुटुंबाकरिता घरकुल बांधण्याच्या खर्चास मान्यता देवून निधी वितरीत करणेबाबत. 15-02-2019
2 सन 2017-18 करीता आदिम जमातीचाविकास या राज्य योजनेंतर्गत आदिम जमातीच्याकुटुंबाकरिता घरकुल निधी राज्य् व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कडे वर्ग करणेबाबत. 28-03-2018
3 सन 2017-18 करीता आदिम जमातीचा दिकास या राज्य योजनेंतर्गत आदिम जमातीच्या कुटुंबाकरिता घरकुल बांधण्याच्या खर्चास मान्यता देवून निधी वितरीत करणेबाबत. 20-12-2017
4 आदिम जमाती विकास कार्यक्रमाखाली मंजूर केलेली घरकुले शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचे निकषानुसार बांधण्याबाबत. 06-02-2017
5 आदिम जमातीचा दिकास या राज्य योजनेंतर्गत आदिम जमातीच्या कुटुंबाकरिता घरकुल बांधण्यासाठी तरतूदीमध्ये बदल करणेबाबत. 30-06-2016
6 सन 2015-16 करीता आदिम जमातीचा दिकास या राज्य योजनेंतर्गत आदिम जमातीच्या कुटुंबाकरिता घरकुल बांधण्याच्या खर्चास मान्यता देवून निधी वितरीत करणेबाबत. 31-03-2016