Govt. Resolutions - Ramai Awaas Yojana

Sr. No
Subject
Gr Date
Download
1 रमाई आवास घरकुल (ग्रामीण) योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेली समिती पुनर्गठीत करणेबाबत. 13-02-2019
2 रमाई आवास घरकुल योजनेत ग्रामीण क्षेत्रातील घरकुलाच्या संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत 28-02-2018
3 रमाई आवास घरकुल योजनेत ग्रामीण क्षेत्रातील घरकुलाच्या संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत. 08-12-2017
4 ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये झाल्यानंतर रमाई आवास योजनेंतर्गत मंजूर घरकुल बांधकामासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. 02-03-2017
5 रमाई आवास घरकुल योजने अंतर्गत घरकुलाकरिता द्यावयाच्या अनुदानाबाबत 07-01-2017
6 रमाई आवास घरकुल (ग्रामीण) योजनेचा निधी राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण यांच्याकडे वर्ग करण्याबाबत 07-12-2016
7 रमाई आवास घरकुल योजनेत ग्रामीण क्षेत्रातील घरकुलाच्या संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत. 30-09-2016
8 रमाई आवास घरकुलयोजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ देताना आवश्य्क असलेली 7/12 चा उतारा नावावर असणेबाबतची अट शिथिल करणेबाबत. 15-03-2016
9 रमाई आवास घरकूल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी असलेली दारिद्रय रेषेच्या खालील लाभार्थी असण्याची अट अपंग लाभार्थ्यांसाठी शिथिल करण्याबाबत. 31-12-2015
10 अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी लागू करण्यात आलेल्या रमाई आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण घरकुलाच्या अनुदानाच्या किंमतीत वाढ करण्याबाबत. 18-07-2014
11 घरकूल योजनेंअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील (बीपीएल) लाभार्थ्यांना हिवाळयात थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी 2 ब्लॅकेट व 2 सतरंजी (लोकरी चादर) इत्यादी उपलब्ध करुन देणेबाबत 27-03-2012
12 अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करणेबाबत. 19-11-2011
13 अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठीघरकुल योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत. 02-08-2011
14 अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी योजनेची अंमलबजावणी करणेबाबत. 14-03-2011
15 अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करणेबाबत 09-03-2011
16 अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करणेबाबत 02-12-2010
17 अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत 27-10-2010
18 अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने कनिष्ठ अभियंता व लिपिक-टंकलेखकाची पदे मंजूर करण्याबाबत. 18-10-2010
19 अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करणेबाबत. 06-08-2010
20 अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजना. 15-11-2008