Govt. Resolutions - Punyashlok Ahilya Devi Holkar Awaas Yojana

Sr. No
Subject
Gr Date
Download
1 धनगर समाज बाांधवाच्या ववकासासाठी ववशेष काययक्रम भटक्या जमाती-क प्रवगातील धनगर समाजासाठी घरे बाांधण्याची योजना राबववण्याबाबत. 06-09-2019
2 लातूर जिल्हयातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बाांधण्याच्या योजनेसाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 07-02-2023
3 बुलडाणा जिल्हयातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बाांधण्याच्या योजनेसाठी निधी उपलब्धतेबाबत. 09-06-2022
4 भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरकुल योजनेंतर्गगत जिल्हास्तरीय समिती, भंडारा यांनी शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत. 12-09-2022
5 गोंदिया जिल्हयातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बाांधण्याच्या योजनेसाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 12-09-2022
6 जळगाव जिल्हयातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बाांधण्याच्या योजनेसाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 12-09-2022
7 भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरकुल योजनेंतर्गगत जिल्हास्तरीय समिती, कोल्हापूर यांनी शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत. 12-09-2022
8 भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरकुल योजनेंतर्गगत जिल्हास्तरीय समिती, वाशिम यांनी शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत. 12-09-2022
9 भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरकुल योजनेंतर्गगत जिल्हास्तरीय समिती, जालना यांनी शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत. 14-02-2023
10 भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरकुल योजनेंतर्गगत जिल्हास्तरीय समिती, रायगड यांनी शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत. 23-03-2023