Govt. Resolutions - Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin

Sr. No
Subject
Gr Date
Download
1 राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण अंतर्गत गठीत कार्यकारीसमिती (Executive Committee) ची सदस्य संख्या कमी करण्याबाबत. 21-04-2018
2 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व महात्मा गांधीराष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अभिसरणातील अकुशल कामाच्या नोंदी ग्रामीणगृहनिर्माण अभियंता यांचे व्दारे कार्यान्वित करण्याबाबत 20-11-2017
3 संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण हे पद तात्पुरत्या कालावधीसाठी पदावनत करण्याबाबत 20-11-2017
4 ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये झाल्यानंतर प्रधानमंत्रीआवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत घरकुलबांधकामासंदर्भात अवलंबावयाची कार्यपध्दती. 07-11-2017
5 लेखाशिर्षात बदल - इंदिरा आवास योजनेचे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मध्ये झालेले रुपांतर. 15-09-2017
6 PFMS प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात येत असलेले निधी वितरण व संनियंत्रणाची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत 14-08-2017
7 राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण अंतर्गत पद निर्मिती. 27-06-2017
8 राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण करिता “विभाग प्रमुख” घोषित करण्याबाबत. 03-05-2017
9 राज्यातील सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची एकछत्री अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या “राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण” या युनिटमार्फत योजनांचे अर्थसहाय्य वितरींत करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बॅकेत बचत खाते उघडण्याबाबत. 24-11-2016
10 राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) राबविण्याबाबत 14-10-2016
11 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व इतरग्रामीण गृहनिर्माण योजनेची प्रभावीअंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीणगृहनिर्माण अभियंते बाह्य यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्याबाबत. 27-05-2016
12 केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांसाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समितीची पुर्नरचना. 09-05-2016
13 राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण करिता प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख घोषित करण्याबाबत. 04-04-2016
14 राज्यातील ग्रामीन घरकुल योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी ‘राज्य व्यवस्थापन कक्ष-इंदिरा आवास योजना’ ची व्याप्ती वाढवून “राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण” कक्षात रुपांतरीत करण्याबाबत. 10-02-2016
15 राज्यातील इंदिरा आवास योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी “राज्य व्यवस्थापन कक्ष-इंदिरा आवास योजना” गठीत करण्याबाबत 16-07-2015