चालू घडामोडी

new image
पहा : महा आवास अभियान २०२३-२४

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत महाराष्ट्र राज्याची प्रगतीउद्दिष्ट
मंजूरी
साध्य
१३,७९,३२१
१३,७९,३२१
१२,०६,८५०
राज्य ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अंतर्गत महाराष्ट्र राज्याची प्रगतीउद्दिष्ट
मंजूरी
साध्य
१२,२६,५०२
७,६७,९५०
४,६८,९२०
मुख्य व्यक्ती

MS
श्री रमेश बैस

मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य


MS
डॉ. नितीन करीर, भा. प्र. से.

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन


MS
श्री. एकनाथ डवले, भा. प्र. से.

प्रधान सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन


MS
डॉ. राजाराम दिघे

संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्यनवीन प्रकाशने


लाईक/शेयर/ट्विट